Các bước thực hiện miễn tiền chậm nộp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, quy định tại Khoản 4 Điều 1 sẽ "miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020."

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15). 

Trình tự, thủ tục và hồ sơ xử lý miễn tiền chậm nộp

Tại Điều 4 của Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định về miễn tiền chậm nộp, người nộp thuế cần thực hiện theo trình tự, thủ tục và hồ sơ xử lý như sau:

a) Người nộp thuế lập văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp, trong đó nêu rõ số lỗ phát sinh của kỳ tính thuế năm 2020 theo Mẫu số 01/MTCN gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Cơ quan thuế quản lý khoản thuế, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, để xác định điều kiện lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 làm căn cứ xem xét miễn tiền chậm nộp.

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì gửi kèm Biên bản hoặc quyết định, kết luận, thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của người nộp thuế).

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, cơ quan thuế ban hành Thông báo không chấp thuận miễn tiền chậm nộp (Mẫu số 02/MTCN)  đối với trường hợp không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp hoặc Quyết định miễn tiền chậm nộp (Mẫu số 03/MTCN) đối với trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp.

Quyết định miễn tiền chậm nộp được gửi cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử và đăng công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

c) Trường hợp người nộp thuế đã được miễn tiền chậm nộp nhưng cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp theo quy định của Nghị định này thì cơ quan thuế ban hành quyết định thu hồi quyết định miễn tiền chậm nộp.

Lập văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp

  • Phần mềm sử dụng: HTKK (Phiên bản 4.6.0)
  • Phân hệ: Kê khai / Miễn tiền chậm nộp
  • Mẫu biểu sử dụng: Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN)
Chọn kỳ tính thuế

Điền số lỗ năm 2020 và các tài liệu (nếu có)

  • Kết xuất tờ khai XML và nộp trên cổng thuế điện tử.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, trường hợp chấp thuận đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo số tiền chậm nộp được miễn, ngược lại nếu không chấp thuận, cơ quan thuế sẽ thông báo không chấp thuận miễn tiền chậm nộp đến người nộp thuế.

PHAN TUẤN NAM
Công ty TNHH Đại lý thuế Altria
ĐT: 0903070785
Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn