Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ, các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Đồng thời khuyến khích, tổ chức, cá nhân nếu đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì có thể áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/07/2022.


Theo ông Cao Anh Tuấn, việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, triển khai theo 2 giai đoạn:

Triển khai giai đoạn 1

Giai đoạn 1, từ tháng 11/2021 đến tháng 03/2022: triển khai tại 6 tỉnh là Thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định - theo quyết định 1417/QĐ-TCT ngày 27/09/2021.

Ngày 30/10, Tổng cục thuế đã tổ chức kết nối và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa 6 Cục thuế (triển khai giai đoạnh 1) và các đơn vị cung cấp dịch vụ với nhóm nội dung kiểm thử tập trung tại Tổng cục Thuế bao gồm giải pháp phần mềm hỗ trợ việc lập hóa đơn điện tử; kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; truyền nhận thông điệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu hoá đơn điện tử (hóa đơn có mã/không mã của cơ quan thuế, hóa đơn sai sót, hóa đơn theo từng lần phát sinh) đến cơ quan thuế; giải pháp xác thực, bảo mật trong truyền nhận dữ liệu…

Văn bản triển khai:
  1. Quyết định 1417/QĐ-TCT ngày 27/09/2021 của Tổng Cục thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ
  2. Quyết định 1830/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  3. Quyết định 1831/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  4. Quyết định 1832/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  5. Quyết định 1833/QĐ-BTC ngày 20/09/2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  6. Quyết định 1838/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  7. Quyết định 1839/QĐ-BTC năm 2021 về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Các quyết định đều triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11/2021.
Thống kê số liệu hóa đơn điện tử - Nguồn: Chi cục thuế Quận 1 (Tp. HCM)

Triển khai giai đoạn 2

Giai đoạn 2, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai cho 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Thực tế triển khai giai đoạn 1

Chủ trương ngành thuế: Các doanh nghiệp, cá nhân đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC chuyển sang hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Những doanh nghiệp dự kiến sử dụng hóa đơn điện tử: Những doanh nghiệp nhận thông báo của Cơ quan quản lý thuế yêu cầu chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/20201/TT-BTC.

Cách thức triển khai:

- Doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (đính kèm tại Phụ lục IA, Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

- Liên hệ tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/20201/TT-BTC.

- Thông báo hủy hóa đơn đã phát hành theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc hủy hóa đơn giấy (đặt in, tự in...) còn tồn.

Phương án hỗ trợ của các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

- Hỗ trợ chuyển đổi số lượng hóa đơn điện tử chưa dùng hết đã phát hành theo thông tư 32/2011/TT-BTC.

- Hoặc đăng ký số lượng (gói hóa đơn) để sử dụng.

PHAN TUẤN NAM

Công ty TNHH Đại lý thuế Altria

ĐT: 0903070785

Email: nam.phan@altriatax.vn

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn